preloader
spinner
Czyzkowski.net
facebook

Regulamin serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu internetowego czyzkowski.net Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYZKOWSKI.NET

I.      Postanowienia ogólne
II.     Definicje
III.    Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV.    Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V.     Tryb postępowania reklamacyjnego
VI.    Własność intelektualna
VII.   Postanowienia końcowe


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Serwis internetowy działający pod adresem czyzkowski.net prowadzony jest przez Roberta Czyżkowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ROBERT CZYŻKOWSKI AGENCJA REKLAMOWA CZYŻKOWSKI.NET wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 76, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  NIP: 8222153079, REGON: 140957436, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@czyzkowski.net, tel. +48 503 656 654
2.    Serwis czyzkowski.net działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis czyzkowski.net zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu czyzkowski.net, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5.    Warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.    DEFINICJE

1.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
2.    SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem czyzkowski.net
3.    USŁUGODAWCA – Roberta Czyżkowski wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ROBERT CZYŻKOWSKI AGENCJA REKLAMOWA CZYŻKOWSKI.NET, ul. Warszawska 34a, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  NIP: 8222153079, REGON: 140957436
4.    USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
6.    FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

III.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Formularza Kontaktowego.
2.    Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV.    WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Świadczenie Usługi Elektronicznej określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne
2.    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a)    komputer z dostępem do Internetu,
b)    dostęp do poczty elektronicznej,
c)    przeglądarka internetowa,
d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@czyzkowski.net
b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem czyzkowski.net korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Roberta Czyżkowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ROBERT CZYŻKOWSKI AGENCJA REKLAMOWA CZYŻKOWSKI.NET, ul. Warszawska 34a, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  NIP: 8222153079, REGON: 140957436. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony czyzkowski.net, bez zgody Usługodawcy.
2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony czyzkowski.net stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.    Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4.    Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).Nie wiesz od czego zacząć?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Reklamową Czyżkowski.net danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne a podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez przez Agencję Reklamową Czyżkowski.net. moich danych osobowych w celu utworzenia mojego profilu pod kątem usług świadczonych przez Usługodawcę

Oświadczam że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin serwisu internetowego i politykę prywatności

Kontakt z nami

Agencja Reklamowa
Czyżkowski.net

Mińsk Mazowiecki
ul. Bohaterów Monte Cassino 15

Sprawdź jak dojechać

Pracujemy od poniedziałku do piątku:
od 9:00 do 17:00

Dział obsługi klienta - reklama:

Wioletta Garus

690 988 177

Dział obsługi klienta - fototapety:

Angelika Woźny

530 981 639


 

Pracownia i drukarnia
reklamowa:

Robert Czyżkowski

503 656 654


PFR